The Top Leadership Skills List for Effective Leaders

Leadership Skills List for Respected Leaders

Là một nhà lãnh đạo là về nhiều hơn chỉ được đặt ở một vị trí quyền lực. Nhiều người được trao quyền như vậy, but few of them know how to use it effectively or where to amass the leadership skills list of an effective leader. Là một nhà lãnh đạo không phải là một cái gì đó mà bạn bẩm sinh biết cách làm. Trong khi một số người lãnh đạo tự nhiên, với thông tin chính xác, bất cứ ai có thể làm chủ các kỹ năng lãnh đạo hiệu quả.

Bằng cách làm việc để thể hiện những ý tưởng trên đỉnh danh sách kỹ năng lãnh đạo sau, bạn có thể trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả hơn và tôn trọng rất nhanh chóng. Đưa những ý tưởng vào thực tế trong tổ chức của bạn, và bạn sẽ sớm thấy kết quả mà bạn muốn.

leadership skills list

Embody these list of leadership skills ideas to become a more respected and effective leader. Put them into practice to soon see the results you want.

Leadership Skills List Honesty

Một trong những phẩm chất quan trọng nhất đối với một nhà lãnh đạo thật sự là trung thực. Nếu nhân viên của bạn và công chúng không thể tin tưởng bạn, bạn sẽ có một thời gian rất khó khăn thuyết phục bất cứ ai để lắng nghe những gì bạn phải nói. Nhớ lại, khi bạn là một người lãnh đạo, bạn chính là bộ mặt của công chúng về tổ chức của bạn. Làm thế nào bạn cư xử phản ánh khi mọi người khác.

Bằng cách mô hình hóa các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, bạn có thể chắc chắn rằng các tiêu chuẩn tương tự được tuân thủ toàn bộ tổ chức của bạn. Nhân viên của bạn sẽ mất tín hiệu của họ về hành vi thích hợp từ bạn. Nếu bạn nói một điều ở nơi công cộng và làm điều gì đó khác một cách riêng tư, họ sẽ nhanh chóng tìm hiểu rằng đạo đức giả và không trung thực được chấp nhận.

Leading by Delegation of Authority

Quá nhiều người, khi được đặt ở các vị trí lãnh đạo, đang muốn hoặc sợ uỷ quyền cho người khác. Chỉ vì bạn là một nhà lãnh đạo không có nghĩa là bạn phải làm tất cả mọi thứ trên của riêng bạn. Một phần quan trọng của lãnh đạo là khả năng biết khi trao nhiệm vụ quan trọng ra cho người khác.

Mọi người đều có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Part of your job as a leader is to be able to identify these. Bằng cách làm như vậy, bạn có thể chắc chắn rằng tất cả mọi người được giao nhiệm vụ mà họ là tốt nhất. Not only does trying to do everything on your own make you and your organization less productive, nhưng cấp dưới của bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng bạn không tin tưởng họ để thực hiện công việc quan trọng. Delegating well can even strengthen your leadership skill set due to the fact that as your team of trusted subordinates and power base around you grows so will your circle of influence as these additional resource act as additional touch points acting for you in the organisation.

Communication Skills for Leaders

Một nhà lãnh đạo tốt cần có khả năng giao tiếp mong muốn của mình và mục tiêu của mình một cách rõ ràng, cách ngắn gọn. Nếu bạn không thiết lập đường dây rõ ràng về thông tin liên lạc, bạn sẽ nhanh chóng thấy những ảnh hưởng của sự nhầm lẫn này đến năng suất của tổ chức của bạn. Mọi người cần phải biết chính xác những gì cần phải được thực hiện và khi nó cần phải được thực hiện.

Bạn cũng cần phải chắc chắn rằng luôn có những dòng mở của giao tiếp lành mạnh trong tổ chức của bạn. Nhân viên của bạn cần phải cảm thấy thoải mái đến với bạn với vấn đề hoặc mối quan tâm của họ. Nếu họ sợ để làm cho sóng hoặc đưa lên các vấn đề rắc rối, những chỉ sẽ vẫn chưa được giải quyết cho đến khi họ trở thành vấn đề nghiêm trọng.

Being Accessible As a Leader

When in a position of leadership the amount of free time that will be available to meet stakeholders and influencers will be very much reduced. This must be balanced however to ensure that as a leader you ensure that you make time to remain available and still accessible. Locking yourself away as a leader and reducing your contact will lessen your status as a leader. This need not be every day but a regular schedule of availability weekly or monthly to remain visible is key to maintaining alignment within the organisation and maintaining the status quo especially when the organisation is in a state of change and events are more tumultuous.

Đây là một số trong những phẩm chất quan trọng nhất được tìm thấy trên danh sách kỹ năng lãnh đạo. Bằng cách tập trung vào các khu vực này, bạn có thể chắc chắn rằng bạn có thể đóng vai trò như một nhà lãnh đạo mạnh mẽ đối với tổ chức của bạn để tiến bộ vững chắc được thực hiện theo hướng mục tiêu quan trọng nhất của bạn.